Стартира ежегодната кампания на ГИТ по черноморските курорти

ГИТ започна проверки по морските курорти.

Стартира ежегодната кампания на ГИТ по черноморските курорти

Източник: www.gli.government.bg ,
www.investor.bg

За най-новите законодателни промени в туризма, се информирайте в края на материала.

Юни месец стартира ежегодната кампания на Главна инспекция по труда (ГИТ) по черноморските ни курорти.
В разгара на лятото, през месеците юли и август, заедно с ГИТ ще бъдат командировани инспектори по труда от други области по морето. Всяка година това се налага поради пика на сезонна заетост по морските ни курорти.
По данни на Националния статистически институт за 2016г. заетостта в 3-те области с морски курорти – Бургас, Варна и Добрич, през юли спрямо март се е увеличила с над 55 хил. души.

На миналогодишните проверки са констатирани нарушения при разпределянето на работното време в сезонните обекти, както  и следните трудовоправни нарушения:

  • липсват поименни графици
  • не са спазвани правилата за задължителни почивки
  • полаганият извънреден труд не се е заплащал с увеличение
  • не се и изплащал с увеличение положеният в празнични дни труд, както и нощният труд.

Честа практика е работниците и служителите да подават сигнали в Инспекцията по труда след прекратяване на трудовите правоотношения за неизплатени възнаграждения. При проверките обаче се установява, че работодателят е изплатил договорената в трудовия договор сума, но не и тази, уговорена устно, за изплащането на която контролните органи на ГИТ не могат да предприемат принудителни административни мерки, напомнят от контролната институция.

За да бъдат защитени трудовите и осигурителните права на работещите, те трябва да сигнализират в инспекцията докато още докато са на работните си места, тъй като контролните органи на инспекцията нямат правомощия да установяват и обявяват наличие на трудови правоотношения със задна дата, отбелязва ГИТ.

Друга тенденция, която констатират проверяващите, е договори да се регистрират в деня на обявяване на кампания. Те напомнят, че санкцията за всеки установен случай на работа без трудов договор е минимум 1 500 лв.

Тази година най-много инспектори по труда ще бъдат командировани в Бургас, където ръстът на наетите през лятото е най-голям.

При предстоящите проверки по морето и тази година ще се наблегне на контрола по спазване на разпоредбите, свързани с трудовите правоотношения – по възникването им, разпределението на работното време, почивките, заплащането на труда. От началото на юни до момента инспекторите по труда в трите области с черноморски курорти са стартирали около 500 проверки в обекти със сезонен характер, свързани с ресторантьорството, хотелиерството и търговията. Най-често се установяват нарушения по заплащането на труда, свързани с незаплащането с увеличение на положен нощен труд и разпределението на работното време. Установени са и 50 лица, за които няма данни за регистрирани трудови договори в регистъра на НАП.

След като в бр. 48 на Държавен вестник бяха обнародвани промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. С тях се намаляват изискванията към документите, които работодателите трябва да представят за получаване на разрешение за достъп до българския пазар на труда за тези лица.  Законосъобразното им наемане, както и законосъобразното възникване на трудовите правоотношения като цяло, спазване на разпоредбите, свързани с разпределението на работното време, почивките и отпуските и работата на непълнолетни лица са акцентите в контролната дейност на ИА „Главна инспекция по труда“ в сезонните обекти.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!