Работен график при работа на смени чрез GeoCon Software | Новите правила от 1 януари 2018 г.

График за работа с новите правила 2018г.

Работен график при работа на смени чрез GeoCon Software | Новите правила от 1 януари 2018 г.

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

В предишната ни статия Ви осведомихме за готовността на програмния ни продукт да отговори на промените от 1 януари 2018г. в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
Днес ще Ви информираме как новите изменения функционират в  програмните ни продукти , така че графиците при СИРВ да отговорят на новите правила.

Как GeoCon софтуер съответства на основните промени от Новата година?

Правилa относно графиците за работа през периода, за който е установено СИРВ трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода.
В програмата това изискване е съобразено, като лесно може да се съхранява история на графиците (Фиг. 1) . Тя се визуализира, първо с десен клик върху бутона График и след това върху екрана Годишни планове 2017 със стрелки да върнем годината или преместим, за която година сме планирали смени. Тази функционалност на програмата дава възможност на операторите на графици да проследят историята на миналогодишни графици при нужда от справка на служителите.

Годишни планове за работа
Фигура 1. Годишни планове 2017

Правила относно норма на продължителност на работното време

Поименните графици трябва да бъдат изработвани така, че сборът от работните часове на работника/служителя за въведения сумиран период на отчитане да бъде равен на нормата за продължителност на работното време.
Нормата за продължителност на работното време се определя за целия период, за който е установено сумираното изчисляване.
Нормата се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по дневната продължителност на работното време, установена за работното място, при подневно отчитане на работното време.
В програмните продукти на GeoCon това изискване може да се проследи, след като е направен работен график за съответния сумиран период и автоматично се изчислят работните часове на служителите. Ако сборът на отработените часове не е равен на нормата за продължителност на работното време, програмата ще сигнализира за извънреден труд или недостиг на работни часове.

На Фигура 2 e представен примерен работен график при СИРВ за месец февруари 2018 г.
Целта ни е още при изработването на графика да разпределим така смените на персонала, че да бъдат спазени всички изисквания при СИРВ. С помощта на цветовото обозначение в програмата най-отдолу на екрана ще разберем дали сме планирали достатъчен брой служители за смяна като цифрите бъдат обозначени в черно – Фигура 2.

Фигура 2. Проекто-график за месец февруари 2018г.
Фигура 2. Проекто-график за месец февруари 2018г.

Правила относно полагането на извънреден труд
Когато отработените часове от работника/служителя, които в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време са повече от определените часове, се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 от КТ пред ГИТ без превръщане на нощните часове в дневни, т.е за извънреден труд се считат действително отработените часове от служителя над нормата.

В специализираният софтуер за графици, за извънредният труд може да се следи чрез данни от сумарните колони, намиращи се най-дясно в таблицата (Фигура 3.).
Сумарни колони за месец февруари 2018г.
Фигура 3. Сумарни колони
За целта ще разясним всяка от сумарните колони:

• „Общо към 28.02.2018г. “ – в първата колона, виждаме всичко, което се е натрупало до момента, т.е. това е салдото, с което излизаме за месеца.
• „Норма час.“ – тази колона съдържа информация за нормата на лицето за месеца, която първоначално е установена по брой часове, които трябва да изработи за деня – 8 часа, 7 или други в трудовия договор. Нормата за месеца може да се промени, като зависи от броя работни дни в месеца и нормата на лицата за деня.
• „Работни час.“ – ни показва сбора от часовете на всички смени и отсъствия, които сме поставили на лицето за този месец.
• „Пр. мес.„ – салдото, с което сме “влезли” в месеца, т.е. ако от предишния месец е имало разлика между нормата и отработените часове, то тази разлика я виждаме в тази колона.
• „Салдо час“ – тук виждаме разликата между нормата на лицето и изработените часове.

С помощта на сумарните колони можем да определим дали трудът между работниците/служителите е правилно разпределен. Целта е, в края на месеца салдото на работника/служителя да е равно на 0 или поне да е приблизително близо.

Правила относно отсъствията
Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява.
Отпуските се отразяват в работни дни по календар, а не съобразно часовете по графика.

Правило за болничните при СИРВ
Болничните при сумирано изчисляване се определят според часовете по график.

В софтуера могат да се администрират различни по вид отсъствия: отпуск по болест, отпуск по майчинство, редовен отпуск, обучение, неплатен отпуск, като някои от тях се нанасят при първоначалния график или т.нар. проекто – график, но могат да настъпят промени, които след това ще се отразят на реалния график. Например: На Фиг. 4 се виждат Разлика между начален и реален график в GeoCon и промените, които са настъпили при някои служители след като сме ги сравнили.

Разлики в начален и реален график февруари 2018г.
Фигура 4. Разлики в начален и реален график за февруари 2018г.

Програмният продукт GeoCon включва необходимите настройки за новите нормативни изисквания и следи за всяка промяна в нормативната уредба на страната. Нашите софтуерни специалисти ще Ви помогнат да вземете най-оптималното решение за оптимизиране на процеса при планиране и отчитане на работното време.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!