Изработване на вътрешни правила при работа на смени

Изработване на вътрешни правила при работа на смени

Изработване на вътрешни правила при работа на смени

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Правилникът за вътрешен трудов ред е отговорност на работодателя. Той включва в детайли всички права и задължения на служителите и урежда цялостният режим на работа спрямо трудовото законодателство и специфики на организацията.

Какво включват вътрешните правила при работа на смени?

Организация на труда

 • Започване и приключване на работният ден, смените и редуването им.
 • Разпределение на работното време (чл. 139, ал. 1 от КТ ).
 • Определяне на работно време с променливи граници (flexible time), в което работникът/служителят сам определя началото и края на работното си време като единствено спазва задължително времето за присъствие в предприятието, например от 10:00 ч. до 15:00 ч. В случаите извън времето на задължително присъствие, работникът/служителят може да отработва неотработеното дневно работно време в следващият работен ден или в други дни в рамките на работната седмица.
 • В производства с непрекъсваем процес, работодателят трябва да осигури на работника/служителя почивка за хранене през работното време.
 • Вписване на извънредният труд, по закон е забранен, но може да бъде допуснат по изключение, единствено при условия, предвидени в чл.144 от КТ.
 • Ползване на почивки по време на работа.
 • Правила на ползване на основен платен годишен отпуск в размер на не по-малко от 20 работни дни за съответната календарна година.
 • Правила при разпределяне на дейностите между отделите и екипите.
 • Вътрешни правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. От своя страна, работодателя трябва да осигури такива.
 • Установяване на правила относно съхраняването и експлоатацията на повереното на работниците/служителите имущество.
 • Определяне на пропускателният режим в организацията.
 • Работодателят трябва да спазва официалните празници на Република България.

Това са само част от изискванията при изработване на вътрешни правила при работа на смени, но те трябва да се придържат към общите правила на правилника за вътрешен ред в предприятието. Вижте повече тук.

Въпреки, че не бива да се подценява политиката на компанията и правилата в нея, ръчните процеси отнемат много време.
Например, ако все още използвате класическият метод на планиране на смените на служителите си чрез екселска таблица, трудно бихте поддържали актуално копие на графика.

Инструментът за планиране и отчитане на работното време GeoConPlanExpert може да ви помогне да настроите и поддържате работния график. Вътрешни правила
Софтуерът е интегриран с нормите и изискванията при работа на смени, актуални на КТ и може да сигнализира при неспазването им в графика.

Свържете се с наш бизнес консултант или ни изпратете запитване при необходимост от безплатна демонстрация на функционалностите на продукта.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!