PlanExpert

750pxwhitespace2

softwarePlanExpert

За да отговорим на все по-големите изисквания на нашите клиенти в областта на изготвянето на графици и отчитане на работното време ние разработихме Geocon PlanExpert, който е корпоративния вариант на Geocon PlanProffessional.
Geocon PlanExpert означава модерно и гъвкаво планиране, удобен за работа потребителски интерфейс, изцяло потребителско ориентирано решение с високи изисквания и конкурентоспособност.
Geocon PlanExpert е изградена като информационна система, подпомагаща персонала на организацията в ежедневната му дейност по изготвянето на графици и отчитане на работното време.
Geocon PlanExpert подпомага работата на персоналa в цялата организация (ръководство, плановици, личен състав) макар, че със системата работи пряко само част от персонала. Всеки работещ със системата има достъп до определени функции и данни.
Geocon PlanExpert е разработена на модулен принцип, което води до лесното включване на нови модули и модификация на разработените.
В Geocon PlanExpert са включени средства за контрол на достъпа до системата и защита на данните от неоторизиран достъп, както и средства за проследяване промените в базата данни.
В Geocon PlanExpert са включени технологични средства за интегриране с други информационни системи, базирани на XML стандарт, както и на други специфични протоколи.
Geocon PlanExpert функционира на стандартни PC-съвместими персонални компютри, свързани в локална мрежа или чрез Интернет.
Geocon PlanExpert е проектирана и реализирана като система, която може да обслужваща, както средни, така и големи по размер организации. Позволява използването на голям брой работни станции, разположени на голяма територия из цялата страна.
За да се осигури оптимална производителност и бързо действие Geocon PlanExpert е реализирана, като трислойно клиент-сървър приложение, състоящо се от клиенти, сървър на приложението (възможно е използването на повече от един сървър) и система за управление на база от данни.
Тази архитектура има следните основни предимства:

  • Позволява разпределяне на натоварването посредством физическо разпределение на слоевете.
  • Позволява употребата на различни технологии.
  • Слоевете са тънки, независими, следователно лесни за поддръжка и развитие.
  • Лесно проследяване на транзакциите и проблемите свързани с тях.
  • Оптимизиране на трафика.
  • Висока производителност – цялата бизнес логика е разположена в системата за управление на базата от данни, което предотвратява изтеглянето и обработването на голям обем от данни по мрежата.

 

Комуникацията между клиентите и сървъра на приложението е на базата на TCP сокети. Те представляват надежден двупосочен транспортен канал за данни между двете части на приложението. Приложенията, които си комуникират през сокет, могат да се изпълняват на един и същ компютър или на различни компютри, свързани по между си чрез Интернет или друга TCP/IP мрежа.
Всичко това позволява едновременна работа на множество потребители с една и съща база данни, без да се отразява това на скоростта и работоспособност на приложението.

PlanExpert -таблица с реален график

Изглед на реален работен график


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!