График

« Назад

softwarePlanExpert

График

При създаването на начален график програмата автоматично зарежда списък с необходимите ни данни:

  • предварително зададени изисквания към броя и квалификациите на персонала
  • желания на служители
  • планирани почивки
  • баланса на служителите от предходния месец
  • отсъствия въведени в по-дългосрочен план

При планиране на смени, отпуска или друг вид отсъствие в графика, изискването за персонала (описващ необходимия брой служители за деня) непосредствено под графика и салдата на служителите, намиращите се в дясно сумарни колони, динамично се променят.

Етапи на графика

Geocon PlanExpert поддържа 3 нива на планиране:

  • проекто – график;
  • исторически график;
  • реален график.

Преди началото на месеца се създава проекто – график на базата на желанията на служители. След това графика се съгласува с мениджър човешки ресурси и ако е необходимо се нанасят корекции. След утвърдените корекции и настъпването на началото новия месец,  графика преминава в своето последно ниво – Реален. В него практически е показана работата, която наистина е извършена от персонала. На базата, на който се изготвят различни статистически анализи, които са разгледани по-долу. Всички промени в реалния график се отразяват и в историческия, като по този начин се запазва историята на настъпилите промени.

PlanExpert Разлики между начален и реален график.

Разлика между начален и реален график

 

Продължителността на смяната и периодите за активна работа могат да бъдат коригирани ръчно в Детайли на съответния служител.

PlanExpert Проектографик

 

Полагане на труд в различни структурни звена

Персоналът има възможност да работи за един и същи период в различни структурни звена. Уточнява се предварително служителя с какъв процент от цялата норма за месеца ще участва в избраните звена. Нормата му ще бъде разпределена между звената, в зависимост от съответния процент. А възнаграждението служителят ще получи на база на работата му в избраните структурни единици.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!