Продукти

softwarePlanProfessional

Geocon PlanProfessional е стандартизиран продукт за автоматично и полуавтоматично създаване на месечния график на смените на персонала. Въпреки обширната комлексност на програмата, нейният интерфейс е интуитивен и удобен за работа. Създаването на гъвкави работни модели, съвместимостта с външен счетоводен софтуер и със системите за контрол на достъпа, възможността за разпечатка на различни справки и отчети – това са само част от преимуществата на Geocon PlanProfessional.
Програмата предлага множество  настройки, с които да изградите структура, подобна на реалната във Вашата организация, както и да дефинирате специфичните за нея счетоводни изисквания.

Geocon PlanProfessional  не само спестява време и усилия, но и осигурява оптимизация на процесите на планиране и осчетоводяване на работното време. Системата е изцяло съобразена с българското трудовото законодателство.  Тя предлага богат набор от инструменти , които улесняват както създаването и обработването на графика, така и осчетоводяването на всички плащателни пера.
Стандартните документи, в електронен вид, са подготвени за попълване и разпечатване.
Geocon PlanProfessional е отворена система, която е съвместима с популярните в България счетоводни програми  и системи за контрол на достъпа.
Програмата е приложима във всички сфери,където се изготвят графици на работно време.

GeoCon може да ви предложи решение, подходящо както за малки и средни, така и за големи и сложно устроени организации.

softwarePlanExpert

За да отговорим на все по-големите изисквания на нашите клиенти в областта на изготвянето на графици и отчитане на работното време, ние разработихме Geocon PlanExpert, който е корпоративния вариант на Geocon PlanProffessional.

Geocon PlanExpert означава модерно и гъвкаво планиране, удобен за работа потребителски интерфейс, изцяло потребителско ориентирано решение за високи изисквания и конкурентоспособност.
Geocon PlanExpert е изградена като информационна система, подпомагаща мениджърите в организацията в ежедневната им дейност по изготвянето на графици и отчитане на работното време.
Geocon PlanExpert е в услуга не само на тези служители, които непосредствено изготвят графици, а и на техните ръководители, на отдел кадри (личен състав), на плановиците и счетоводителите (отдел ТРЗ), на висшия мениджмънт. Всеки работещ със системата има достъп до определени функции и данни.

Geocon PlanExpert е разработена на модулен принцип, което означава лесно включване на нови модули и модификация на съществуващите.
В Geocon PlanExpert са включени инструменти за контрол на входа в системата и защита на данните от неоторизиран достъп, както и средства за проследяване на промените в базата данни.

Също така в Geocon PlanExpert са включени технологични средства за интегриране с други информационни системи, базирани на XML-стандарт и на други специфични протоколи.

Geocon PlanExpert функционира на стандартни  персонални компютри, свързани в локална мрежа или чрез Интернет.
Geocon PlanExpert е проектирана и реализирана като система, която може да обслужва средни и големи по размер организации. Позволява използването на голям брой работни станции, разположени на голяма територия из цялата страна.
За да се осигури оптимална производителност и бързодействие, Geocon PlanExpert е реализирана  като трислойно клиент-сървър приложение, състоящо се от клиенти, сървър на приложението (възможно е използването на повече от един сървър) и система за управление на база от данни.
Тази архитектура има следните основни предимства:

 • Позволява разпределяне на натоварването посредством физическо разпределение на слоевете.
 • Позволява употребата на различни технологии.
 • Слоевете са тънки, независими и поради това – лесни за поддръжка и развитие.
 • Лесно проследяване на транзакциите и проблемите, свързани с тях.
 • Оптимизиране на трафика.
 • Висока производителност – цялата бизнес-логика е разположена в системата за управление на базата данни, което предотвратява необходимостта от изтегляне и обработване на големи обеми от данни по мрежата.

Комуникацията между клиентите и сървъра на приложението е на базата на TCP сокети. Те представляват надежден двупосочен транспортен канал за данни между двете части на приложението. Приложенията, които си комуникират през сокет, могат да се изпълняват на един и същ компютър или на различни компютри, свързани по между си чрез Интернет или друга TCP/IP мрежа.
Всичко това позволява едновременна работа на множество потребители с една и съща база данни, без това да се отразява  на скоростта и работоспособността на приложението.

softwarePlanTime

PlanTime е програма, разработена като отделен модул, който може да бъде интегриран към двата продукта на Geocon Software. Системата осигурява отчитане на работното време на персонала, правата за достъп до различните нива на програмата и други.
Един персонален компютър следи постояно цялата система, като съхранява данни за служителите, притежаващи идентификационна парола,  записва всички преминавания през контролните точки и зарежда цялата информация в програмата за изготвяне на графици на Geocon Software.
Софтуерът има няколко възможности:
1. Отчитане на работното време чрез няколко вида системи – чрез компютър или пръстов отпечатък.

 • Модулът осигурява контрол на работното време и контрол на достъпа на служителите в реално време.

 • Съвременен и интуитивен потребителски интерфейс.
 • Множествен мрежов достъп на неограничен брой потребители.
 • Чрез въвеждане на парола (индивидуална за всеки служител) или чрез пръстов отпечатък служителят ще бъде еднозначно идентифициран от софтуера и модулът ще регистрира съответно събитие – вход или изход, начало или край на работния ден за съответния служител.

 • От системата за контрол на работното време информацията ще постъпи в продукта за планиране и обработка на месечни работни графици на персонала на Geocon Software.
 • Възможност за изготвяне на статистика за присъствия, закъснения, командировки, отсъствия и други за всеки служител на базата на предварително дефиниран график от Plan Expert.

2. Възможност на служителите да въвеждат желания (за смени, отпуска, отсъствия), както и всеки индивидуално да следи графика си.
Този модул е реализиран в две среди:

 • Графична – може да се използва в рамките на организацията, като предварително се изисква да бъде инсталирана.

3plantime

 • Web базиран интерфейс –  използва се извън рамките на организацията (от къщи, в движение).  Достатъчно е да се разполага с устройство, което се свързва към Интернет.

Всеки служител има парола, с която се регистрира в програмата. Тя се пази в програмата в криптиран вид. Персоналът е с по-ограничени права, за разлика от  потребителите, и няма достъп до план-графика, до настройките, до разпечатки и статистики.  След регистрация се появява меню, което дава възможност на служителя да въведе желаните от него смени, отсъствия или отпуска и да разглежда и следи собствения си график.
Това е един много практичен начин служителите да редактират сами времето, през което са работили.

Ако темата е важна за вас, ние сме на ваше разположение.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!