Софтуер за работни графици | Управление на човешкия ресурс | Интегриране с ТРЗ

human - schedule shift

Оптимизирането на разходите за персонал в организациите е цел, която всеки HR специалист и мениджър си поставя. Предизвикателствата пред съвременния мениджмънт са свързани с недостига на персонал, в следствие на липсата на достатъчно квалифицирани кадри, ниско заплащане, неблагоприятни трудови условия или изисквания, които фирмата не може да покрие – гъвкаво работно време за служителите, повече лично време и време за спорт, са едни от причините най-добрите таланти да избират компании именно с добър пакет от социални придобивки.

Процесите при управление на персонала са няколко:

  • търсене и подбор на персонал;
  • назначаване на служител;
  • управление и обучение на служителите;
  • поддържане на графици за работа, законосъобразни спрямо трудовите норми на страната;
  • управление на отсъствията от работа;
  • подготовка на информация за изпращане към системи за заплащане – ТРЗ
  • изчисляване на надбавки и други ключови дейности за организацията.

Основният фокус на HR отдела е бил винаги върху търсенето и подбора на квалифицирани кадри и администрирането на трудовите правоотношения на служителите.

Съвременната функция на специалистът по човешки ресурси обаче далеч не се опира единствено до това, а все по-значими стават възможностите на експертите да си служат с по-голям набор от функции на управленско ниво, подпомагайки развитието на компанията.

Операциите по администриране на персонала в компанията включва различен инструментариум, който се базира на нормативната уредба в страната: Кодекса на труда и други нормативни документи, с които всеки HR трябва да бъде добре запознат.

Изтегли:  Наредба за работното време, почивките и отпуските (594 downloads)

Оптимизирането на разходите за труд в една компания може да се постигне по автоматизиран начин чрез софтуер за изчисляване на работното време, който изпълнява следните функции:

Административни дейности Ключови HR функции Ключови ТРЗ функции Софтуер за графици GeoCon PlanExpert
Създаване на организационна структура. Гъвкаво планиране на персонала. Интегриране с ТРЗ софтуери – export на графика към модул заплати.
Създаване на отдели и подотдели. Назначаване на служители в програмата и попълване на персонална информация за всеки един от тях.  Генериране на Форма 76 и други статистически формати.   ✓
Изисквания към персонала – според квалификации. Предварително планиране на смени и желания на персонала за отсъствия.
Възможност да се види годишен план на отсъствията. Управление на човешките ресурси.
Възможност за разпечатка на графика във всеки един момент. Автоматично проследяване на настъпили промени в графика – болничен и др. непланирани отсъствия (Графика 1.).
 Нормативни изисквания Интегриране със система за контрол на достъпа.
Оптимизиране на разходите за труд.


Вижте: Как програма за изготвяне на графици може да бъде интегрирана с ТРЗ софтуери? 

График за месец август 2018 | GeoConPlanExpert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 1. График – разлики в начален и реален график за август 2018 г.

Функционалности и приложение на софтуера за различните сфери на дейности: изтегли брошура: GeoCon PlanExpert 8.0.

Как софтуер за планиране и управление на персонала ежедневно служи в работата на JUMBO Bulgaria: Разговор с HR експертът на JUMBO Bulgaria Милена Маркова.

Свържете се с нас, за да ви демонстрираме функционалностите на софтуера спрямо вашите нужди и специфики на организацията.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!