Как програма за изготвяне на графици може да бъде интегрирана с ТРЗ софтуери?

Интегрирането на програми за графици с ТРЗ софтуери

Как програма за изготвяне на графици може да бъде интегрирана с ТРЗ софтуери?

Author: geocon.bg

Какво e ТРЗ?

ТРЗ (Труд и работна заплата) управлява човешкият ресурс в компанията от самото му назначаване на работа, администрира трудови договори, финансови и юридически процеси, както и изплащане нa работни заплати, ваучери за храна, разходи за храна и транспорт и други оперативни дейности.

Във всяка компания най-ценният ресурс е човешкият. Точно затова процесите свързани с полагането на труд са толкова важни и е необходимо да бъдат оптимизирани по най-правилния начин.

ТРЗ услугите по администриране на работната заплата са част от оперативното счетоводство.

Какви ТРЗ услуги се извършват:

 • Изготвят се разчетно платежни ведомости за заплати;
 • Изготвят се платежни нареждания за размера на дължимите месечни осигуровки;
 • Изготвяне на служебни бележки за доход;
 • Безкасово плащане на заплати;
 • Изготвяне на удостоверения за доход;
 • Водене на регистър на представените болнични листове;
 • Регистриране на на представените болнични листове в НОИ;
 • Попълване на осигурителни книжки;
 • Заверка на осигурителни книжки в НОИ;
 • Сътрудничество при ревизии от НАП и НОИ;
 • Подаване на Декларации Образец 1 и 6;
 • Документи за пенсиониране – УП-1;
 • Документи за осигурителен стаж – УП-2 и УП-3 и други дейности.

Ефективното управление на ТРЗ услугите изисква непрекъснато следене на промените в нормативната уредба, спазване на точни срокове спрямо данъчното и трудово законодателство.

Какво представляват ТРЗ софтуерите?

ТРЗ софтуерите са предназначени да автоматизират дейностите, свързани с изчисление на работната заплата и управление на човешките ресурси.

ТРЗ софтуерът се внедрява в малки, средни и големи компании според спецификата на дейностите свързани с управление на персонала и изчисляване на работната заплата.

Един пример как се интегрира програма за изготвяне на графици с ТРЗ софтуери:

В специализирана програма за графици чрез експорт може да се прехвърли графика на служителите и/или  надбавките/разплащателни пера/.

Това става чрез генериране на файл, който съдържа в себе си  информация за работни смени и отсъствия на служителите със сумирано работно време. Информацията е  за всеки ден от месеца, със съответните часови стойности.

Важно е предварително и в двата софтуера да са уеднаквени абревиатурите на смените, отсъствията и/или перата. Необходимо условие е всеки от служителите да притежава свой уникален код /ЕГН или персонален номер/.

В резултат може да се импортира точна и коректна информация, която ще е необходима за  автоматичното изчисляване на заплатите на служителите, работещи при сменен график – автоматично броене на нощни, отработени часове, дневни и нощни дежурства, отработени дни и дни за отсъствия.

Интегрирането на програми за графици с ТРЗ софтуери автоматизира изпращането на информация за графици на служителите, което улеснява трудовите процеси в една организация.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!