Програмният продукт за графици Geocon PlanExpert вече е адаптиран към предстоящите законови изменения от 1 януари 2018 г.

Програмният продукт за графици Geocon PlanExpert вече е адаптиран към предстоящите законови изменения от 1 януари 2018 г.

Програмният продукт за графици Geocon PlanExpert вече е адаптиран към предстоящите законови изменения от 1 януари 2018 г.

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

С Постановление № 95 от 18 май 2017 г. на Министерския съвет са приети изменения при сумиран период на отчитане, регламентирани в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.  С предстоящите изменения при СИРВ от 01.01.2018г.  ще се създадат правила, засягащи нормата и графика на работниците/служителите. Новите трудови изменения при сумирано отчитане на работното време (СОРВ) ще засегнат всички браншове, в които се работи на смени.

За нормалното разпределяне на работното време и неговото сумирано изчисляване е необходимо програмно решение, което да регулира и контролира трудовите процеси в организациите, така че те да са съобразени изцяло със законодателството на страната.

Програмният продукт  за графици Geocon PlanExpert е интегриран с трудовото законодателство на страната и това позволява на потребителя използващ програмата да следи за коректността на изготвените графици, като сигнализира за законодателни нарушения.  Екип от софтуерни специалисти следят за предстоящи законови изменения и ги внедряват.

Защо е важно графиците да отговарят на законодателните промени?

Планирането и изготвянето на графици при работа на смени трябва да отговаря на изискванията за въвеждане на СОРВ. Когато бъде изготвен поименен график той трябва да гарантира, че сборът от работните часове на работниците и служителите е равен на нормата. Ако не бъде спазено това изискване ще бъде налице извънреден труд.

За да бъдат проследени графиците е необходим автоматизиран процес, какъвто имат специализираните софтуери.

В програмните продукти на Геокон са интегрирани трудовите изменения, влизащи в сила от 01.01.2018 г.  и ще засегнат нормата и графиците на работниците и служителите.

Законовите изисквания по Кодекса на труда (КТ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО) са вградени в специален екран в GeoCon, който сигнализира за възникналата грешка, ако има такава.

Например, след изготвяне на графика на служителите, се извърши проверка и се установи, че графикът не е коректен. Веднага програмата ще сигнализира в червен цвят законовото нарушение. На Фиг. 1 се виждат нарушения в смените на служителите и вида на извършеното нарушение.

Законови изменения от 01.01.2018

                                                              Фигура 1
В нашият пример, графикът на служителката Елизабет Колева е некоректен, тъй като са извършени две законови нарушения в един и същи ден:
1. Нарушено правило – минималното време за почивка след смяна!
Законовото правило гласи:
Съгласно чл. 152 от КТ, работникът или служителят има право на непрекъсната междусменна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.
2. Нарушено правило – максимален брой часове на седмица!
Максималната продължителност на работната седмица при сумирано изчисляване на работното време не може да надвишава 56 часа (чл. 142, ал. 4 от КТ).
Едно от новите изисквания за извънреден труд, с което GeoCon софтуер е съобразен е:
Отработените часове от работника или служителя, които в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, са повече от определените часове, се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 от КТ пред инспекцията по труда без превръщане на нощните часове в дневни, т.е за извънреден труд се считат действително отработените часове от служителя над нормата. В специализираната програма това изискване е изпълнено чрез сумарни колони (виж Фиг. 2). , в които се визуализира в оранжево наличието на извънреден труд, когато салдото на работника или служителя е повече от нормата. 

                                                                   Фигура 2
За да се избегнат тези и други законови нарушения, за които следят контролните органи от Главна инспекция по труда е препоръчително да бъде използван програмен продукт, който да следи за спазването им, още при изготвянето на графика, така че да бъдат минимизирани грешките.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!