Кои са предстоящите промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските?

Законодателни промени от 1.01.2018

Кои са предстоящите промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските?

С Постановление № 95 от 18 май 2017 г. на Министерския съвет са приети изменения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Предстоящите промени имат за цел да регламентират правилата при въвеждане от работодателя сумиран период на отчитане.

До този момент в Наредбата за работното време, почивките и отпуските се съдържаше само една разпоредба, която уреждаше единствено задълженията на работодателя да утвърждава поименни графици, за периода, за който е установено СИРВ.

С предстоящите трудови промени, ще се създадат правила, засягащи нормата и графика при СИРВ. Те ще влязат в сила на 1.01.2018 година.

Правила, касаещи изготвянето на графици и тяхното съхранение:

• Графиците за работа за периода, за който е установено СИРВ трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода.
• Работодателят трябва да запознае работниците или служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях.
• През въведен период на сумирано изчисляване, утвърдените поименни графици могат да бъдат променяни при промяна на числеността на заетите работници и служители или на други обстоятелства, при които те са утвърдени /чл. 9а ал.1/.

Правила засягащи нормата на продължителност на работното време

Поименните графици трябва да бъдат изготвени така, че сборът от работните часове на работника или служителя за въведения сумиран период на изчисляване, трябва да е равен на нормата за продължителност на работното време.

Правила при полагането на нощен труд

Когато се полага нощен труд, сборът от работните часове по графика на работника или служителя се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд с коефициента по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
Превръщане на нощните часове в дневни не се извършва, когато за работното място е установено намалено работно време, както и в случаите, когато трудовият договор е сключен за работа само през нощта.
Независимо дали имаме подневно или почасово отчитане, за нощния труд се дължи не по-малко от 0,25 лв. на час.
При сумирано изчисляване на работното време (седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца) се определя норма за продължителност на работното време за периода.

Относно изравняването отработените часове в края на периода

Нормата се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по дневната продължителност на работното време, установена за работното място, при подневно отчитане на работното време.
Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от броя на работните дни по календар се изваждат съответните дни отпуск, разрешени в работни дни по календар, както и съответната част от отпуските, разрешени в календарни дни, съвпадащи с работните дни по календар.
Когато в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отработените от работника или служителя часове по графика са по-малко от определените часове, за недостигащите часове се счита, че работникът или служителят е в престой не по своя вина, с изключение на случаите на виновно неявяване на работника или служителя на работа.
Когато трудовото правоотношение е прекратено преди изтичането на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, и отработените от работника или служителя часове по графика са по-малко от определените часове, за периода до датата на прекратяването се счита, че той е в престой не по своя вина, с изключение на случаите на виновно неявяване на работа.

Правила относно полагането на извънреден труд

Отработените часове от работника или служителя, които в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, са повече от определените часове, се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 от КТ пред инспекцията по труда без превръщане на нощните часове в дневни, т.е за извънреден труд се считат действително отработените часове от служителя над нормата.

Основен източник: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=D3694F6E2793CC19EA7D16A28D35D9AC?idMat=114590


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!