Непълен работен ден в държавите членки на ЕС за 2016

Непълен работен ден в държавите от Европейския съюз.

Непълен работен ден в държавите членки на ЕС за 2016

Photo: pexels.com
Източник: ec.europa.eu/eurostat
Author: geocon.bg

Делът на работната сила от ЕС-28  във възрастовата група 20-64 години, съобщавайки, че основната им работа е на непълно работно време, се е увеличила бавно, но пoстоянно нараста с 14,9% през 2002 г. на 19,0% през 2015 г., а след това слабо намалява до 18,9% през 2016 г. по данни на Евростат.

Най-голям дял на работниците на непълно работно време през 2016 г. е установен в Холандия (46,6%), следван от Австрия, Германия, Белгия, Обединеното кралство, Швеция, Дания и Ирландия. Повече от една пета от заетите. Обратно, заетостта на непълно работно време е относително рядкост в България (1.9% от заетите), както и в Унгария, Хърватска, Чехия и Словакия (между 4.8% и 5.7%) – виж Фигура 4.

Почасова заетост като процент от общата заетост по пол, възрастова група 20-64 години, 1993-2016 (%)

Фигура 4.

Честотата на работния ден на непълно работно време се различава значително между мъжете и жените. Само малко от една трета (31,4%) от жените на възраст 20-64 години, които са наети на работа в ЕС-28, са работили на половин работен ден през 2016 г., което е много по-високо от съответния дял за мъжете (8,2%). Близо три четвърти (74,8%) от заетите жени в Холандия са работили на непълно работно време през 2016 г., което е най-високата ставка сред държавите-членки на ЕС.
Работата на непълно работно време се е увеличила значително между 1993 г. и 2016 г. в Германия, Ирландия, Италия и Австрия, докато в Исландия е намаляла значително.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!