Какви са най-честите трудови нарушения в големите търговски обекти?

Най-честите трудови нарушения в големите търговски обекти

Какви са най-честите трудови нарушения в големите търговски обекти?

Author: geocon.bg

В днешната статия ще ви запознаем с най-честите трудови нарушения в големите търговски обекти у нас. Всяка година Главна инспекция по труда открива нарушения след масовите си проверки в големите търговски обекти из цялата страна.
След всяка проверка контролните органи от Инспекция по труда (ИТ) констатират масови нарушения в обектите, които по-долу в статията ще засегнем.
Характерно за големите търговски обекти у нас са зарежданията с продукция и големия поток клиенти, които предшестват и по-чести проверки от контролиращите органи от ИТ.

Кои са най-честите трудови нарушения в големите търговски обекти:

 • Неправилно разпределяне на работното време
 • Неосигуряване на задължителните междусменни и седмични почивки
 • Нерагламентирано полагане на извънреден труд и незаплащането му с увеличение
 • Липса на трудови договори на работниците и служителите
 • Непредоставяне на необходимите документи на служителите при постъпване на работа
 • Пропускат се задължителни клаузи от трудовите договори на служителите
 • Наемат се непълнолетни служители без разрешение от ИТ

Неправилното разпределяне на работното време се състои в неспазване на работното време, продължителност на смените, липса на утвърдени поименни графици за работа за целия период на сумирано изчисляване на работното време. При работа на непълно работно време не се определя продължителността и разпределението на работното време.

При второто нарушение – неосигуряване на задължителните межусменни и седмични почивки не се спазва задължителната по Кодекса на труда 12-часова междусменна и седмична почивка (не може да бъде по-малко от 24 часа) в зависимост от начина на отчитане на работното време.
Третото най-често срещано нарушение в търговските обекти е нерегламентираното полагане на извънреден труд и незаплащането му с увеличение – чл. 146 от КТ, както и неотчитането му в специална книга.

Следващо нарушение е полагането на труд от работниците и служителите без трудови договори. Конкретно тук са случаите, в които работодателите не предоставят необходимите документи на работещите при постъпване на работа – екземпляр от трудовия договор, който трябва да бъде подписан и от двете страни и екземпляр от длъжностна характеристика на служителя.
Липсват задължителните клаузи от трудовите договори – определяне на платен годишен отпуск, определяне на размера на основното и допълнителното възнаграждение, липса на медицинско свидетелство, както и копие на трудовия договор за регистрирането му в НАП.

Друго нарушение е наемането на непълнолетни служители в търговски обекти със сезонен характер . За да се наемат непълнолетни служители на работа е необходимо разрешение от Инспекцията по труда.

Ето някои кои от необходимите документи при проверка от ИТ:

 • Договор със служба по Трудова медицина;
 • Книги за първоначален, периодичен, ежедневен и извънреден инструктаж на персонала;
 • Длъжностни характеристики на служителите;
 • Регистър на издадените трудови книжки;
 • Книга за извънредния труд;
 • Форма 76;
 • Правилник за вътрешния трудов ред;
 • График за отпуските за текущата година и др.

error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!