Как се изчисляват болнични при сумирано отчитане на работното време?

Болнични при сумиран период

Как се изчисляват болнични при сумирано отчитане на работното време?

Author: geocon.bg

Болничните при сумирано отчитане на работното време се пресмятат по часове от графика на работника или служителя.

Работодателят е длъжен да изплати на работника или служителя паричното обезщетение за първите три работни дни от болничния в размер 70% от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила неработоспособност, а останалите дни  се изплащат от Национален осигурителен институт (НОИ).

Какво условие е необходимо за получаване на парично обезщетение при болничен?

Основното условие, което е необходимо да бъде спазено за придобиване на парично обезщетение при болничен е лицето да има най-малко 6 месеца общ осигурителен стаж.
Болничните при сумирано отчитане на работното време се регистрират със стандартно разплащателно перо за отпуск по болест.

При сумирано отчитане на работното време паричното обезщетение за болничен се изплаща за работните часове по личния график на осигурения, а ако няма такъв по графика на звеното, към което той се числи.

Особености при изчисляване на болничните при СОРВ:

  • Когато болничният обхваща цял календарен месец, както и в случаите при бременност и раждане, при бащинство и при отглеждане на дете до 2 години, на работника или служителя не трябва да се въвежда график.
  • Когато болничният е за период  по-кратък от един месец , отсъствието се отчита според графика на служителя.

Примерен случай за изчисление на болничен на работник или служител:

Лице, което е назначено на 8 часов работен ден и по график трябва да работи в дните понеделник, сряда и петък по 12 часа излиза в болнични от понеделник до петък. Пресмята се, като броят на дните, в които е по график се умножи по броят на часовете: 3х12=36 часа. Получените 36 часа по графика се разделят на 8 часа по трудов договор и резултата е 4,5 дни, или 5 дни временна нетрудоспособност.

Осигурителят е длъжен да отрази в Приложение 9 броят на работните часове, през които лицето е трябвало да работи.
Необходимо е да поясним, че при остатък, равен или по-голям от половината на дневното договорено работно време се закръгля към по-голямо число, което в нашия пример по-горе е числото 5.

У нас условията за отпускането и изплащането на болничните при сумирано отчитане на работното време са регламентирани в следните нормативни документи: Глава четвърта „Обезщетения“ , Раздел първи „ Обезщетения при временна нетрудоспособност и трудоустрояване“ , Раздел Четвърти „Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения и помощи“ на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!