Какви са правата на работника при започване на първа работа?

Първа работа

Какви са правата на работника при започване на първа работа?

Photo: pexels.com
Author: geocon.bg

Казват, че първата работа в живота ни е като първата любов, никога не се забравя.

Току-що завършили средното си образование или все още учащи, младите хора искат да бъдат финансово независими, и да разполагат с лични средства, но за да кандидатстват за първата си работа, трябва да имат най-малко навършени 16 години според изискванията на трудовото законодателство у нас за минимална възраст за започване на работа.

Намирането на първо работно място не е трудна задача, особено през летния сезон тъй като има недостиг на кадри в много от водещите сектори през летния сезон, например Туристическият бранш.

Преди да чуят обаждане с положителен отговор за наемане на работа, младите хора трябва да се запознаят с трудовите правила и някои ограничения ( ако все още нямат навършени 18 години).

Първият въпрос преди търсене на първо работно място е на каква възраст може да се започне работа?

По правило лицето трябва да е навършило 16 год., за да започне работа, като преди това трябва да се иска разрешение от инспекцията по труда.

Какви документи ще са му необходими за назначаване?

  • Документ за самоличност на работника, който трябва да бъде върнат веднага след извършената справка от работодателя.

  • Медицинско, удостоверяващо, че работника може да заеме длъжността само при започване на работа за пръв път или ако не е работило по трудов договор повече от 3 месеца

  • Ако няма навършени 18 години, разрешение от инспекцията по труда.

  • Документ за придобито образование / диплома.

  • Документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж.

  • Свидетелство за съдимост.

  • Трудова книжка.

Сключване на трудов договор между работника и работодателя

Когато са спазени всички правила по-горе по представяне на документи за постъпване за първи път на работа от работника, следва да бъде сключен трудовия договор от двете страни, който трябва да е задължително в писмена форма.

Съгласно Кодекса на труда, за да може служителят да започне работа, работодателят преди това трябва да му е предоставил екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни (и придружен от длъжностна характеристика, в която са описани основните права и задължения на служителя), както и справка, издадена от Националната агенция за приходите, удостоверяваща, че работодателят е регистрирал сключения трудов договор.
Трудовият договор може да бъде сключен за работа на пълен или непълен работен ден.

Какво съдържа трудовия договор?

Чл. 66 от КТ ал. 1 Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:
1. мястото на работа;
2. наименованието на длъжността и характера на работата;
3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
4. времетраенето на трудовия договор;
5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
8. продължителността на работния ден или седмица.

Работно време на работника

Работното време се определя в трудовия договор и може да бъде с нормална продължителност от 8 часа при 5-дневна работна седмица; намалено работно време; непълно работно време; удължено работно време или работно време с променливи граници.
Според начина на отчита на работното време, то може да бъде подневно или сумирано.

Права на работника при нощен труд и работа на смени

За навършилите пълнолетие работници, нощен е трудът, полаган между 22:00 и 06:00 ч., а за непълнолетни се счита от 20:00 до 06:00 ч.
Продължителността на нощният труд при 5-дневна работна седмица е 7 часа и общо 35 часа седмично. При работа на смени при СИРВ, продължителността на нощната смяна може да бъде до 12 часа. Извън тези граници, полаганият труд се счита за извънреден.

Право на почивки

Почивките не се включват в работното време на работника.
Работникът ще има право на почивки през работния ден, като почивката за хранене не може да бъде по-малко от 30 мин.

Всеки работник има право на непрекъсната междусменна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.

При 5-дневна работна седмица, работника трябва да почива два последователни дни, от които единият е по начало неделя. Непрекъсната седмична почивка трябва даа е най-малко 48 часа.

При сумирано работно време, непрекъсната седмична почивка е не по-малко от 36 часа. В случаите при промяна на смените при работа по график, когато действителната и техническата организация на работата го налагат, непрекъсната седмична почивка може а бъде по-малко от 24 часа.

Право на платен отпуск при първа работa

За да се възползва от правото си на платен годишен отпуск, работника постъпил за първи път на работа трябва да натрупа 8 месеца трудов стаж. Той може да бъде придобит при различни работодатели. Докато натрупа 8 месеца трудов стаж, всеки работник може да се възползва от неплатен отпуск.

Служителят има право и на други видове отпуск, например отпуски за обучение, ако е студент.

Разгледайте вариантите за отсъствия от работа и как се отразяват в работния график на работника/служителя.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!