Отчитане на болнични при СИРВ

Отчитане на болнични при СИРВ

Отчитане на болнични при СИРВ

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

В работната среда винаги възникнат множество трудови казуси, един от които е как се отчитат болнични при СИРВ в графика на служителя?

Първото и основно нещо, с което работодателите трябва да са добре запознати е нормативната уредба, която засяга отсъствията по болест: Наредбата за медицинска експертиза, правилата за обжалването им в Закона за здравето и Кодекса на социалното осигуряване.

Сред най-честите причини, за да излезе служител в болничен е, когато поради някаква здравословна причина не може да присъства на работа – общо заболяване, злополука, професионална болест, лечение в чужбина, санаторно-курортно лечение, належащ медицински преглед или изследване, карантина или, когато трябва да се гледа друг болен човек (член на семейството).

Болничен лист може да се издаде и когато трябва да се придружи болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение.

Отпуска се болничен също така при бременност и раждане и при гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението.

Правила за получаване на парично обезщетение за временна неработоспособност:

  • служителят трябва да има най-малко 6 месеца общ осигурителен стаж;
  • при сумирано изчисляване на работното време, паричното обезщетение за отпуск по болест се изплаща по индивидуалния график на осигурения или по графика на звеното, към което спада.

При болничен се получава парично обезщетение, изчислено като % от среднодневното брутно трудово възнаграждение, изплаща се за първите 3 дни от работодателя в размер на 70%, а през останалите дни от НОИ в размер на 80%.

Често срещан казус в практиката е влияят ли болничните на другите видове отпуск?
Отговорът, не.

Основни моменти при отчитане на болнични при сумирано изчисляване

  • При болничен, обхващащ цял календарен месец и при случаи като бременност и раждане, бащинство и майчинство, на служителя не се изготвя график.
  • Когато болничният е издаден за по-кратък период от един месец, отсъствието се отчита според графика на служителя.

В практиката, ако служител, който работи на сумиран период на изчисляване, е планиран по график да работи в дните, сряда, четвъртък и петък, с продължителност на смяната- 12 часа, излезе в отпуск по болест от 5 дни, болничният му се изчислява по следният начин: като броят дни по график се умножат по броят работни часове: 3 х 12 = 36 часа. Резултатът, 36 часа се раздели на 8 часа ( на колкото е назначен по трудов договор) и се получава 5 дни временна неработоспособност.

Нормативни документи за болнични при СИРВ

Глава четвърта „Обезщетения“ , Раздел първи „ Обезщетения при временна нетрудоспособност и трудоустрояване“ , Раздел Четвърти „Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения и помощи“ на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!